จัดพื้นที่ “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus)

จัดพื้นที่ “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus)

07-12-2021
จัดพื้นที่ “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น จัดพื้นที่ “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus) ณ ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น ชั้น 1 จตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยหวังสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่กลุ่มครอบครัว เยาวชน และประชาชนทั่วไปในชุมชนคนเมืองมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ 30 กันยายน นี้ เป็นต้นไป

ข่าวสาร

   ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช.” (NSM Science Circus) เป็นพื้นที่เรียนรู้แห่งใหม่ ใจกลางกรุงเทพ ฯ ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักการเรียนรู้ เห็นประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาทักษะของการเป็นนักประดิษฐ์ในทุกเพศ วัย เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ ของ อพวช. สำหรับกลุ่มครอบครัว เยาวชน และประชาชนทั่วไปในบริเวณใจกลางกรุงเทพ ฯ ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ข่าวสาร

   โดยในระยะแรก ได้นำนิทรรศการจากงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มาจัดแสดงให้ผู้ที่พลาดโอกาสเข้าชมจำนวน ๒ เรื่อง ประกอบด้วยนิทรรศการ “ยุคมนุษย์ครองโลก” (Anthropocene) มาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของปัญหาต่าง ๆ ที่โลกกำลังเผชิญกับพฤติกรรมของมนุษย์ ปัญหามลพิษ ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งปัจจุบันมีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นในทั่วทุกภูมิภาค การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยกันปกป้องและรักษาโลกให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างยั่งยืน

ข่าวสาร

   อีกนิทรรศการหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก คือ "นิทรรศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" ที่มุ่งส่งเสริมการรักษาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำเสนอความสวยงามของธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต ซึ่งสอดประสานกันอย่างลงตัว เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ โดยมุ่งให้ผู้ขมเกิดความภาคภูมิใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์ให้เป็นทรัพยากรหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวสาร

ข่าวสาร

   นอกจากนี้ อพวช. ยังได้จัดลานกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ “Maker Space” ที่เน้นเรื่องกระบวนการเรียนรู้และการฝึกทักษะจากการลงมือทำ เป็นเวทีให้เยาวชนได้ทดลองสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากจินตนาการ โดยนำความรู้ตามแนวคิด STEM Education มาออกแบบผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ของตนเองได้อย่างอิสระ ปลุกความเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐานความรู้ ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

ข่าวสาร

สวนสนุกวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Circus) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน นี้ เป็นต้นไป วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ –อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ที่ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น ชั้น 1 จตุจักร กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
โทร 0-2577-9999 ต่อ 2122,2123