การจัดพิธีเปิด “ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5 [ The 5TH ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2019) ]

การจัดพิธีเปิด “ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5 [ The 5TH ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2019) ]

09-12-2021
การจัดพิธีเปิด “ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5 [ The 5TH ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2019) ]

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้มีการจัดพิธีเปิด “ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5 [ The 5TH ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2019) ] โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน และเสริมสร้างประสบการณ์ของเยาวชนไทยให้มีความพร้อมต่อการปรับตัวต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

220762

        ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย พร้อมให้โอกาสกับเยาวชนว่า วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลก ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยปลูกฝังให้ประชากรของชาติมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ พร้อมมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับตั้งแต่เยาว์วัย การที่ อพวช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ฯ จัดค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ขึ้น นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาทักษะและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังเป็นค่ายที่ช่วยสร้างเครือข่ายของเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต 

2207622

         ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า “ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายเยาวชน ครู ในกลุ่มประเทศอาเซียนในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมระหว่างกัน
         ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -26 กรกฎาคม 2562 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งในปีนี้มีเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 หรือเทียบเท่า จาก 8 ประเทศ ประกอบไปด้วย ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวม 84 คน นำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ จำนวน 44 โครงงาน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจะมีการประกาศผลรางวัลและจัดพิธีปิดโครงการในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

         ผศ.ดร.รวินฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตลอดระยะเวลา 5 วันในการจัดค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ เยาวชนจะได้มีโอกาศพบปะพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศ อาทิ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รวมทั้งได้เยี่ยมชมศึกษาศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อีกด้วย