พิธีเปิด “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน” The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021)

พิธีเปิด “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน” The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021)

09-12-2021
พิธีเปิด “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน” The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021)

3 กันยายน 2564 /ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน” The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021) ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับ และศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช. เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ดังกล่าว โดยการแข่งขันฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 -5 กันยายน 2564 นี้

S 17891341

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีฯ กล่าวว่า “สำหรับ “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน” The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021) ถือเป็นการผนึกกำลังกันระหว่าง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีการจัดการแข่งขันฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อสร้างสังคมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน และครูอาจารย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนของเรา ซึ่ง “วิทยาศาสตร์” นั้น เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคน และจำเป็นต้องให้การสนับสนุนคนรุ่นใหม่ เพื่อสนองความใฝ่รู้และความสามารถของพวกเขาในด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น ดังนั้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมุ่งสร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนเยาวชนให้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และอีกหนึ่งช่องทางคือการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนานวัตกรรมและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งความสร้างสรรค์ของเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะการเรียนรู้ที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการขยายเครือข่าย และสร้างมิตรภาพในกลุ่มเยาวชนของประเทศอาเซียนอีกด้วย”

S 17817623

สำหรับ “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน” The 7th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2021) ในรูปแบบออนไลน์ มีเยาวชนอาเซียนเข้าร่วมทั้งหมด 5 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งจะมีพิธีปิด และประกาศผลการแข่งขันฯ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน นี้