คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยประชุมหารือแนวทางพัฒนา STEM Education และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยประชุมหารือแนวทางพัฒนา STEM Education และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

25-08-2022
01

25 สิงหาคม 2565 ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ      คุณปรียาวรรณ สาครเย็น ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ Dr. Allyson Kennedy ผู้แทนจาก National Science Museum, USA พร้อมคณะ ในการหารือแนวทางพัฒนา STEM Education พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

0203