กชกรฯ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ คว้าที่ 1 ในการแข่งขัน “SiT Talks : Science inspired by Teen 2022”

กชกรฯ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ คว้าที่ 1 ในการแข่งขัน “SiT Talks : Science inspired by Teen 2022”

24-09-2022
SITFINAL1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดการแข่งขัน “SiT Talks : Science inspired by Teen 2022” รอบชิงชนะเลิศ ขึ้น ผลปรากฏ นางสาวกชกร คล่องแคล่ว จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง คว้ารางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ “I had no Father, but I have two Mothers” โดยสามารถถ่ายทอดเรื่องราววิทย์ฯ ได้สนุกและเข้าใจง่าย

SITFINAL2DRGANIGAR

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจในการส่งเสริมสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมปลูกฝังและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน และประชาชนในสังคมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนเรื่องการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพ   ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยปีนี้ได้ผนึกกำลังจากหลายภาคส่วน จัดการแข่งขัน “SiT Talks : Science inspired by Teen 2022” ขึ้น เป็นเวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อายุ 15 - 18 ปี มาสื่อสารเรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัว ภายในเวลา 3 นาที โดยจะต้องถ่ายทอดเรื่องวิทย์ฯ อย่างไรให้สนุกและน่าสนใจ ทำให้คนเข้าใจถึงความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนและประชาชนคนไทย เพราะการสื่อสารถือเป็นทักษะที่เราจะได้ใช้ตลอดชีวิต และการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและตนเองเพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยต่อไป”

สำหรับการแข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศ มีเยาวชนที่ผ่านรอบคัดเลือกในระดับภูมิภาคจำนวน 15 คน    เพื่อมานำเสนอและสื่อสารเรื่องราววิทยาศาสตร์ โดยมีเกณฑ์การตัดสินและพิจารณาจากทักษะและหลักการนำเสนอ 3 C คือ Content เนื้อหาถูกต้อง Clarity สื่อสารชัดเจนเข้าใจง่าย Charisma รูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจและชวนติดตาม โดยผลการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

SITFINAL3

รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึก ได้แก่ นางสาวกชกร คล่องแคล่ว จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง ในหัวข้อ “I had no Father, but I have two Mothers”

SITFINAL4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 7,000  บาท พร้อมโล่ที่ระลึก ได้แก่ นางสาวนันทิกานต์ ลอยลม โรงเรียนบางซ้ายวิทยา จ.อยุธยา ในหัวข้อ “เรือเสือก ภูมิปัญญาพาสนุก”

SITFINAL5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึก ได้แก่ นางสาวจรรยพร ปิยางสุ จากโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี ในหัวข้อ “เพิ่มความสูง”

SITFINAL00

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา  2,000  บาท ได้แก่

SITFINAL6

1.นางสาวกรวินทร์ จุมปู จากโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ในหัวข้อ “เผ็ดกับอาการไหล”

SITFINAL7

2.นายปุณณวิช เตียวประเสริฐ จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น ในหัวข้อ “เรื่องของผม (ผมหงอก)”

SITFINAL8

3.นางสาวกีรติญา อินแสง จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย ในหัวข้อ “เชื่อหรือไม่ พรีไบโอติกไม่ได้มีแค่ในผัก”

ดร.กรรณิการ์ฯ ทิ้งท้ายแสดงความยินดี “ขอชื่นชมเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์สำคัญของทุกคนที่จะได้เข้ามาสู่วงการของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และตัวแทนเยาวชนที่มีความสามารถเหล่านี้ จะสามารถต่อยอดเป็นตัวแทนในการสื่อสารให้ผู้คนและสังคมได้เข้าใจถึงเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต”