NSM ร่วมกับ กฟผ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ EGAT Green Learning Academy ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1

NSM ร่วมกับ กฟผ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ EGAT Green Learning Academy ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1

20-06-2023
TTSSS01

20 มิถุนายน 2566 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับ และนายจักรพล ป้อมปราณี หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติในสถานศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะเยาวชนผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ EGAT Green Learning Academy ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้มีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่สังคม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานให้กับเยาวชน พร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารหัวใจอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยการอบรมฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2566 ณ NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

TTSSS012TTSSS013TTSSS0133TTSSS01004