นำนิทรรศการ “ไขปริศนาสายลับ” (Spy Code Breaker) ไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นำนิทรรศการ “ไขปริศนาสายลับ” (Spy Code Breaker) ไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

08-12-2021
นำนิทรรศการ “ไขปริศนาสายลับ” (Spy Code Breaker) ไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนิทรรศการ “ไขปริศนาสายลับ” (Spy Code Breaker) ไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หวังขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของสายลับ มุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 62 ณ อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุดกลาง) ชั้น 1

789

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “นิทรรศการ “ไขปริศนาสายลับ” (Spy Code Breaker) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของสายลับ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาการรหัส (Cryptography) ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างชุดรหัสลับเพื่อเก็บรักษาและถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้ศึกษาคุณลักษณะและหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของสายลับ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สายลับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และสนุกสนานไปกับการเรียนรู้เรื่องราวของสายลับและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์ผ่านชิ้นงาน Interactive และยังได้ฝึกฝนทักษะที่สำคัญหลายด้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ของสายลับจากอดีตถึงปัจจุบัน เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการจดจำ ทักษะการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ วิธีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญรอบตัว หลักความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และความสำคัญของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวในโลกยุคดิจิทัล”

012 8

             ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ 1.) ส่วนทักษะสายลับ เป็นการแนะนำข้อมูลและให้  ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ฝึกฝนทักษะที่สำคัญในการทำงานของสายลับ 2.) ส่วนรหัสสายลับ เป็นการแสดงวิวัฒนาการของรหัสลับในอดีต และประวัติของเหล่าสายลับและนักถอดรหัส โดยผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้ทดลองใช้รหัสลับด้วยตนเอง 3.) ส่วนรหัสในปัจจุบัน เป็นการแสดงความเปลี่ยนแปลงของรหัสและรหัสลับในยุคดิจิทัล รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร 4.) ส่วนอุปกรณ์สายลับ เป็นการจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์จริงที่สายลับใช้เพื่อสืบหาและบันทึกข้อมูล

012 11

            สำหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “ไขปริศนาสายลับ” (Spy Code Breaker) สามารถไปชมกันได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุดกลาง) ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 62 เวลา 09.00 – 20.00 น. เปิดบริการทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

012-6

012-13

012-4

012-8

012-11

012-9

012-12

012-7

012-5

012-3

012-2

012-1