จัดงาน #MakeWhatNext - DigiGirlz 2019 Thailand

จัดงาน #MakeWhatNext - DigiGirlz 2019 Thailand

08-12-2021
จัดงาน #MakeWhatNext - DigiGirlz 2019 Thailand

29 มีนาคม 2562 / กรุงเทพฯ - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมมือ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน #MakeWhatNext - DigiGirlz 2019 Thailand เพื่อวางรากฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน กระตุ้นให้เยาวชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่สนใจงานสายอาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมี ดร.วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กลาง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ซ้าย) กล่าวสนับสนุน พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวต้อนรับ ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส