รมว.อว. ชื่นชมเยาวชนจิตอาสาในโครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ อพวช.” บ่มเพาะทักษะสู่อนาคต ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย

รมว.อว. ชื่นชมเยาวชนจิตอาสาในโครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ อพวช.” บ่มเพาะทักษะสู่อนาคต ปูทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย

02-05-2024
NSM-V01

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบเกียรติบัตร “จิตอาสา” ในโครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ อพวช.” โดยมี ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการอพวช. หรือ NSM เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน “จิตอาสา” ในแหล่งเรียนรู้ของ อพวช. โดยมีเยาวชนได้รับเกียรติบัตรจำนวนกว่า 81 คน ณ NSM ต.คลองห้า อ.คลวงหลวง จ.ปทุมธานี 

รมว.

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนจิตอาสาที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์จริง จากการทำงานในองค์กรพิพิธภัณฑ์ระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชน การเป็นจิตอาสาครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาฝึกฝนของทุกคนที่จะช่วยให้เยาวชนทุกคนประสบความสำเร็จในอนาคต ซึ่งทุกคนได้พัฒนาทักษะของตนเองในการทำงานอย่างเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถเก็บผลงานครั้งนี้เป็นโอกาสเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งขอชื่นชมเยาวชน “จิตอาสา” ทุกคน ถือเป็นคนเก่งต้นแบบในการพัฒนาทักษะของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ได้เรียนรู้การฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง และพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญที่นำพาประเทศให้พัฒนาต่อไปในอนาคต”

NSM-V012

ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.NSM ได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับเยาวชนจิตอาสา พร้อมแนะแนวทางในการทำงานว่า “โครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ อพวช.” ถือเป็นโครงการ  ที่สนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ค้นคว้า และศึกษาต่อยอดอันนำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญการเป็น “จิตอาสา” ไม่เพียงช่วยให้เยาวชนได้รับประสบการณ์การทำงานจริง แต่ยังช่วยเพิ่มพูน ทักษะชีวิตที่สำคัญ ทั้งความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และสามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในด้าน     การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปซึ่งหวังว่าเยาวชนจิตอาสาจะนำประสบการณ์การทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ในด้านนิทรรศการ กิจกรรม และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ไปต่อยอดการเรียนรู้สู่แนวทางเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

NSM-V012NSM-V014NSM-V015NSM-V016NSM-V017