จัดงาน “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์” เป็นครั้งที่ 4

จัดงาน “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์” เป็นครั้งที่ 4

09-12-2021
จัดงาน “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์” เป็นครั้งที่ 4

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดงาน “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์” เป็นครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมความรู้สาขาสะเต็มและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ในการเปิดพื้นที่ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจทำความรู้จักกับ “5 อาชีพแห่งอนาคต” ได้แก่ นักเทคโนโลยีการสำรวจ (Survey Technologist) นักพัฒนาเกมโค้ดดิ้ง (Coding Game Developer) นักออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Eco Designer) นักพัฒนาวัคซีน (Vaccine Developer) และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร (Technology Agriculturist) ที่จะเป็นอาชีพที่มีความจำเป็นในอนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสังคมและโลกของเรา โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบเวิร์คช็อปอินเตอร์แอคทีฟที่จำลองหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะการทำงานของอาชีพแห่งอนาคตเหล่านี้อย่างสมจริง ที่จะทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองพร้อมกับรับฟังคำแนะนำ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อาชีพในสาขาสะเต็มจากบูธอื่นๆ อีกกว่า 10 อาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กับความสนุกสนาน เสริมสร้างแรงบันดาลใจอย่างไม่จำกัด ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่สำคัญในการนำไปต่อยอดการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพื่อยกระดับตัวเองไปเป็นบุคลากรที่มีทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสาขาสะเต็มที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตของศตวรรษที่ 21

 

299A3441 1600x1067

          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “การเรียนรู้ให้ถึงแก่นแท้ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตนั้นจำเป็นต้องมีการเรียนรู้นอกห้องเรียน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ อพวช. ให้ความสำคัญและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ "Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์" ที่ได้ร่วมดำเนินการกับเชฟรอนและเหล่าพันธมิตรมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งที่แล้วถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และได้รับการตอบรับอย่างดีมาก เนื่องจากเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโรบินสันในการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ ที่จะทำให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจและผู้ปกครองเกิดความเข้าใจในอาชีพด้านสะเต็มมากขึ้น ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันการเรียนรู้ของเยาวชนในปัจจุบันจนถึงอนาคต รวมถึงประชาชนที่สนใจก็สามารถเข้าถึงและทำความรู้จักกับอาชีพในสาขาสะเต็มไปพร้อมๆ กันได้อีกด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนิทรรศการ "Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ #4" จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะรวมทั้งคุณสมบัติที่จำเป็นให้กับเยาวชนไทย ในการเป็นผู้กำหนดเส้นทางด้านการศึกษาอย่างสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ดีของประเทศต่อไป”

299A3568

          นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “ เชฟรอนมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับสร้างพลังคนในสาขาสะเต็มที่มีคุณภาพ อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เปรียบเสมือนกำลังหลักที่จะก้าวขึ้นมาพัฒนาประเทศในอนาคต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนต่างๆ รวมถึงนิทรรศการ "Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ #4" ภายใต้โครงการ "Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ต่อยอดและเสริมสร้างศักยภาพของพันธมิตรโครงการที่ประกอบไปด้วยองค์กรภาครัฐต่างๆ อันนำมาซึ่งการพัฒนาการเรียนรู้สะเต็มของเยาวชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ ปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จำเป็นต้องพึ่งพาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในการรักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์ หรือการใช้หุ่นยนต์หรือ AI แทนการใช้แรงงานมนุษย์ในหลายๆ สายอาชีพที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ล้วนตอกย้ำให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องมีการยกระดับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา รวมถึงกระจายโอกาสการเรียนรู้ทางด้านสะเต็ม เพื่อให้เกิดการขยายขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นของเยาวชนไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแน่นอนว่าการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ จะไม่เพียงแต่ทำให้พวกเขาได้เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ต่างๆ หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที แต่ยังมีส่วนช่วยให้พวกเขาได้มีแหล่งการเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียนที่เพิ่มขึ้นที่จะทำให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงและสนใจเรียนต่อสาขาสะเต็มได้มากขึ้น ซึ่งพวกเขาก็จะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันล้ำค่าและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพสาขาสะเต็มที่นำมาซึ่งโอกาส รายได้ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในอนาคตอีกด้วย”

          ส่วนทางด้าน นางสาวศิรดา ศรีธงชัย Head of Mall Marketing ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ได้กล่าวว่า “ในฐานะที่โรบินสันเป็นศูนย์กลางของชุมชน (Center of Community) ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้คนทุกเพศทุกวัย ทางเราจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเปิดบ้านเพื่อสนับสนุนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา พร้อมยกระดับทักษะความสามารถในการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนอีกครั้ง ในการจัดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ #4” สำหรับการจัดนิทรรศการในปีนี้ก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่การเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ปกครองสามารถเข้ามาสัมผัสองค์ความรู้และรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากการร่วมเวิร์กช็อปและกิจกรรมต่างๆ ในคาราวานวิทยาศาสตร์ที่จะจัดขึ้นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ 5 สาขา ในช่วงแรก ซึ่งถือเป็นการกระจายโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้สัมผัสการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง”

299A3605 1600x1067

299A3680 1600x1067

          นิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ #4” เปิดตัวและจัดแสดงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 20.00 น.ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง โดยเปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในกรุงเทพและปริมณฑลเข้าร่วมกิจกรรมฟรี หลังจากนั้น ชุดนิทรรศการของโครงการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ #4” นี้ จะนำไปจัดแสดงร่วมกับ “คาราวานวิทยาศาสตร์” ของ อพวช. ที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรมทั่วประเทศไทย ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อีก 4 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2564

          ผู้สนใจสามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science Careers ที่ https://www.facebook.com/Enjoy-Science-Careers-1095351660507914

 299A3712 1600x1067

เกี่ยวกับโครงการ ”Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
          โครงการ “รัฐร่วมเอกชน” ระยะยาว 7 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,160 ล้านบาท ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ริเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย ผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) ที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การศึกษา สังคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) เป็นผู้บริหารโครงการ

299A38691600x1067

299A38511600x1067

299A38401600x1067

299A38241600x1067

299A38161600x1067