NSM จัดอบรม “การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น”

NSM จัดอบรม “การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น”

21-03-2024
1

22 มีนาคม 2567 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง "การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น" โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ NSM เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในเรื่องการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น สามารถนำทักษะที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย เพื่อลดความรุนแรงของอาการให้พ้นจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมยูเรก้า ชั้น 2 อาคารสำนักงาน NSM  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

01020304050607