พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 37

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 37

09-12-2021
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 37

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 37 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี โดยมีเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 คน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 13 ธันวาคม 2563

13188909946023 1600x1067

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ กล่าวว่า "โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันมีเยาวชนที่ผ่านโครงการฯ เป็นจำนวนกว่า 8,346 คน และครอบครัวอุปถัมภ์อันเป็นภาคีรวมอีกกว่า 3,761 ครอบครัว โดยเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการศึกษาหรือประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สำคัญคือการได้นำความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีจากการเข้าร่วมโครงการ ฯ กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม และหวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป"

13188899429545 1600x1067

ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้ามาเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ในด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37 ซึ่งได้ดำเนินการจัดขึ้นระหว่างในวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยเยาวชนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของ อพวช. ประกอบด้วย 4 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกสาขาความรู้ และมีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากนี้เยาวชนยังได้ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์จำนวนมาก อาทิ กิจกรรม  Walk Rally ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม Maker และ Design Challenge  เป็นต้น  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนากระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมตามหลักการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ขอขอบคุณโครงการฯ ที่ให้ความไว้วางใจ อพวช. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยเราจะมุ่งมั่นพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีกระบวนการคิดด้วยหลักการและเหตุผล อันก่อให้เกิดความเข้าใจ ความสามัคคี และยั่งยืนต่อไป”

13188931386472 1 1600x1067

IMG 7269 1600x1067

IMG 7348 1600x1067

IMG 7378 1600x1067