NSM เข้ารับโล่แสดงความขอบคุณจาก “ประธานองคมนตรี” ในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42

NSM เข้ารับโล่แสดงความขอบคุณจาก “ประธานองคมนตรี” ในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42

25-04-2024
1

24 เม.ย. ที่สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นตัวแทนรับโล่แสดงความขอบคุณจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี  และนายกมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 ซึ่งได้คัดเลือกเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล รวม 320 คน มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และกิจกรรมค่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยโครงการฯ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 เม.ย. - 17 พ.ค. 2567

01020304