NSM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ ผ่านการเสวนาเรื่อง “เศรษฐกิจอวกาศกับโอกาสของอนาคต”

NSM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ ผ่านการเสวนาเรื่อง “เศรษฐกิจอวกาศกับโอกาสของอนาคต”

15-05-2024
Space010

14 พฤษภาคม 2567 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนา Space Economy and the Opportunity for the Future “เศรษฐกิจอวกาศกับโอกาสของอนาคต” โดยมีวิทยากรจากผู้ปฏิบัติงานจริงจากสถาบันสำรวจอวกาศที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ Mr. Robert Hampton,  Director of Payload Operations จาก the ISS U.S. National Laboratory ผู้นำทีม project manager ที่มีประสบการณ์สูงและรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมการดำเนินการวิจัยและพัฒนาโดยใช้ห้องปฏิบัติการแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS U.S. National Laboratory) พร้อมด้วย Mr. Scott Rodriguez,  Vice President จาก Nanoracks LLC บริษัทในเครือ Voyager Space และ NASA HUNCH Program Manager Mr. Michael Lewis, Chief of Innovation Officer (CIO) จาก Nanoracks LLC บริษัทในเครือ Voyager Space  ผู้ดูแลทิศทางทางเทคนิค วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมของบริษัทสำหรับความต้องการใช้อวกาศเชิงพาณิชย์ Nanoracks LLC เป็นผู้นำตลาดสำหรับการใช้งานสถานีอวกาศนานาชาติและอื่นๆ อีกมากมาย และ รศ.ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ กรรมการบริหาร สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่(TYSA) เป็นผู้ดำเนินการรายการ มาร่วมให้ความรู้ พร้อมแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและผู้คนในสังคมในสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านอวกาศ พร้อมทั้ง ชี้แนวทางโอกาสให้เยาวชนให้พร้อมก้าวเข้าสู่ Space Economy ที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจด้านอวกาศในอนาคต นับเป็นการเพิ่มทุนทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและสังคมไทยในการพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสุมินทร์ สมุทคุปติ์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Space0101Space0103Space0104