แถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ”

แถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ”

07-12-2021
แถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ”

 กรุงเทพฯ/ 6 มกราคม 2560 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6 แถลงข่าวการจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” เปิดสถานีกิจกรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ สัมผัสอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิด รวม 29 สถานี กว่า 100 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ พิเศษเฉพาะวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ เปิดตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.

ข่าวสาร

    ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2560 ว่า คำขวัญวันเด็กปี 2560 คือ “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”โดยในส่วนของกระทรวงวิทย์ฯ เล็งเห็นว่า การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการนำประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพทางด้านนี้ในเด็กและเยาวชน ผ่านการฝึกฝนวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ ด้วยเป็นพื้นฐานของการสร้างสังคมแห่งความรู้ และสังคมที่มีเหตุมีผล พร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้ และสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม เปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมฐานนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายของไทยแลนด์ 4.0

ข่าวสาร

     “งานถนนสายวิทยาศาสตร์” จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนไทย หันมาสนใจเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยถือเอาวันเด็กแห่งชาติของทุกปีเป็นวาระสำคัญในการจัดงานกิจกรรมนี้ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 แล้ว ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทางด้านวิทยาศาสตร์บนถนนโยธีและพระรามที่ 6 ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ได้มีการสร้างสรรค์นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อย ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” ซึ่งจะเป็นการน้อมนำหลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะการที่ทรงนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาค้นหาคำตอบและแก้ปัญหา ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมาย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกร นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยฝึกสมอง ต่อยอดความคิดจินตนาการ และฝึกฝนทักษะผ่านการทดลองจริงในรูปแบบของสถานีแห่งการเรียนรู้ หรือห้องเรียนเคลื่อนที่ รวม 29 สถานี กว่า 100 กิจกรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญให้เด็กไทยทุกคน

ข่าวสาร

     รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สำหรับในปีนี้ยังคงมีสาระและความสนุกสนานอย่างครบครันจากทุกหน่วยงานร่วมจัดเช่นเคย โดยไฮไลท์ของนิทรรศการและกิจกรรมในปีนี้ จะเป็น ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้หลักการทรงงานด้าน วทน.ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้แก่ กิจกรรมหนูน้อยตามรอยพ่อด้วย วทน. อย่างพอเพียง ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งเด็กๆ จะได้สนุกกับการเรียนรู้ผ่านสถานีต่าง ๆ อาทิ สถานีทำของเล่น ตามรอยพ่อ ที่นำทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้มีประโยชน์สูงสุด กิจกรรมนี้น้อง ๆ จะได้ลงมือประดิษฐ์และเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดิน เพื่อการทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์ และอยู่อาศัย สถานีมีอะไรในแก้มลิง ซึ่งเป็นโครงการบริหารจัดการน้ำในพระราชดำริในการสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำไว้รอการระบาย เพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง โดยในกิจกรรมนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้พฤติกรรมการกินของลิง ที่เก็บอาหารไว้ที่กระพุ้งแก้ม ได้คราวละมาก ๆ จากนั้นจะค่อย ๆ นำออกมาเคี้ยวและกลืนกินในภายหลัง ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดในโครงการพระราชดำรินี้ สถานีนักไอทีตัวน้อยตามรอยพ่อ ศึกษาพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับไอที พร้อมเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการคิดและแก้ปัญหา สถานีนักประดิษฐ์น้อยตามรอยพ่อ ประดิษฐ์สิ่งของตามโจทย์ที่กำหนดให้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ STEM Education ซึ่งบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้โจทย์ตามรอยพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกันนั้น เด็ก ๆ ยังจะได้เรียนรู้กับนวัตกรรมแกล้งดินของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เรื่องเทียนในพระราชพิธี กับ ขบวนรถไฟบนเส้นทางแม่เหล็ก ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) อีกด้วย

ข่าวสาร

     พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมอีกมากมายจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ อาทิ มาทำความรู้จักกับ หน่วยวัดพื้นฐานในกิจกรรมมาตรวิทยาวงล้อมหัศจรรย์ ของ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ,พบฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ซินแลนด์แดนมหัศจรรย์แสงซินโครตรอน ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ,กิจกรรมต่อจิ๊กซอแผ่นที่ของพ่อ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ,ทดลองทำสบู่ปรับกลิ่นน้ำมันหอมระเหยในกิจกรรมสถานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) , มาเรียนรู้ครอบครัวอะตอมจาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) , ชวนเยาวชนมาเรียนรู้การใช้งานแผนที่ดาว กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) , มาร่วมสนุกในกิจกรรมวิทย์ คิดสนุก กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ,และพบกับหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) ขณะเดียวกันยังมีสถานีการทดลองการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่รอน้อง ๆ เยาวชนมาร่วมเรียนรู้กันอย่างสนุกสนานอีกมากมาย

ข่าวสาร

     ด้านนางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่ อพวช. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานในครั้งนี้ จึงได้เตรียมกิจกรรมเพิ่มเติมในลักษณะ Passport หนังสือเดินทางบนถนนสายวิทยาศาสตร์ ที่ท้าทายความสามารถเยาวชน ในการเดินทางและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ให้ครบทุกสถานี เพื่อรับรางวัลต่าง ๆ ได้ที่ซุ้มรับของรางวัลซึ่งจัดเตรียมไว้ให้อย่างมากมาย พร้อมขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน และโรงเรียนที่สนใจเที่ยวชมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2560 ผู้สนใจสามารถมาเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 12-14 มกราคม 2560 ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ สามารถเดินทางได้ทั้งรถประจำทาง และรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดเตรียมรถตู้ไว้คอยบริการ รับ-ส่ง ณ สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเที่ยวชมงาน พิเศษเฉพาะในวันที่ 14 มกราคม 2560 เปิดให้บริการรถตู้รับ-ส่ง ตั้งแต่เวลา 09.00-18.30 น.

ข่าวสาร

     นอกจากนี้ ในวันที่ 14 มกราคม 2560 อพวช. ได้จัดกิจกรรมฯ เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ได้แก่ 1.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คลองห้า ปทุมธานี เวลา 09.00 -17.00 น. โดยมีนิทรรศการหลักใน 3 อาคารพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการพิเศษจากต่างประเทศชุด Strange Matter วัสดุประหลาดวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ พร้อมเปิดลานกิจกรรมกลางแจ้ง ที่สนุกสนาน ได้สาระความรู้ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ เกมแป้นบาสมหาสนุก, ทดสอบพลังต่อย, หลุมหลอกตา, ลูกข่างลวงตา, กำหมุนบิน, ปั้นดินให้เป็นดาว, แว่นสุริยะ, ปีนหน้าผา, Science Dome, นานาสัตว์ และผองเพื่อน, เมล็ดน้อยนักผจญภัย เมล็ดจิ๋วประโยชน์แจ๋ว, หมุนวนหาจนเจอ, Bingo Icon, IT Genius, ปริศนาภาพหมุน, ฉลาดล้ำกับเกมลับสมอง, D.I.Y. Hologram, หยิบจับนับแยก, 3D Magic, แผ่นวงจรทำมือ และพิเศษสุดๆ กับการเปิดให้เข้าชมฟรีกิจกรรม Science Show, Science Lab และโดมดูดาว ทุกรอบ (ที่นั่งจำนวนจำกัด)

     2. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ บริเวณชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน เวลา 10.30 – 19.00 น.ชมฟรีตลอดวันกับนิทรรศการ และกิจกรรมสุดหรรษา เช่น ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์, บ้านนักวิทย์น้อย, kids zone, Enjoy Maker Space พร้อมด้วยฐานกิจกรรมพิเศษ อาทิ เกษตรทฤษฏีใหม่, ดินของพ่อ, รู้รักหญ้าแฝก, เข็มกลัดปณิธานความดีเพื่อพ่อ, โยนแสงกำแพงสวย, ตุ๊กตากลิ้งหมุน, ลูกข่างลวด และพลาดไม่ได้กับกิจกรรม Research Show ตอนบ้านกรองน้ำ

ข่าวสาร

     ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ปกครอง พาลูกๆ หลานๆ มาเที่ยวชม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ 2560” ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น เพื่อมาร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน สัมผัสประสบการณ์จริง จัดเต็มความยิ่งใหญ่สอดคล้องคำขวัญวันเด็กปี 2560 “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” อย่างแน่นอน พร้อมรับของรางวัลกลับบ้านผ่านการร่วมสนุกกว่า 100 กิจกรรม 29 สถานีการทดลอง สอบถามรายละเอียดการเข้าชมงานเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2108, 2109