องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ส่งความพิเศษให้ประชาชนจัดกิจกรรม “เที่ยวปทุม สุข สนุก กับพิพิธภัณฑ์ อพวช. วันธรรมดา”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ส่งความพิเศษให้ประชาชนจัดกิจกรรม “เที่ยวปทุม สุข สนุก กับพิพิธภัณฑ์ อพวช. วันธรรมดา”

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ส่งความพิเศษให้ประชาชนจัดกิจกรรม “เที่ยวปทุม สุข สนุก กับพิพิธภัณฑ์ อพวช. วันธรรมดา”

25 พฤศจิกายน 2563 – ปทุมธานี / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ส่งความพิเศษให้ประชาชนจัดกิจกรรม “เที่ยวปทุม สุข สนุก กับพิพิธภัณฑ์ อพวช. วันธรรมดา” มอบสิทธิ์พิเศษ เพียงซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในวันธรรมดาของ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี รับคูปองร่วมกิจกรรมฟรี 3 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แก่นักท่องเที่ยวในวันธรรมดาเริ่มตั้งแต่เดือน 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564


          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง เป็นสถานที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ครอบครัว ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษา ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม โดยเน้นชิ้นงานแบบ Hands-on เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่ง อพวช. มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายให้บริการในพื้นที่เดียว ได้แก่

S8

          • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวอาคารรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 3 ลูกวางพิงกันอย่างสมดุล ใช้มุมแหลมของแต่ละลูกบาศก์รับน้ำหนัก แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันล้ำยุค ภายในแบ่งเป็น 6 ชั้น จัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน ง่ายต่อความเข้าใจ พร้อมกิจกรรมเสริมศึกษา อาทิ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ที่จะเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่าย โดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM SCIENCE DOME) เรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ ในรูปแบบภาพยนตร์ 3 มิติ กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Lab) ด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space) และประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทย (Traditional Thai Toys Maker)

N01

          • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ที่เป็นศูนย์วิจัย ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงวัสดุตัวอย่างทางด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทย ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยาที่น่าสนใจ พร้อมกิจกรรมเสริมศึกษา อาทิ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เรื่อง "ธรรมชาติมหัศจรรย์" กิจกรรม Walk Rally ตะลุยโลกธรรมชาติ
 T1

          • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของการสื่อสาร เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และโลกอนาคต โดยนำเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบที่สนุกสนานผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ พร้อมกิจกรรมเสริมศึกษา อาทิ IT Workshop เสริมสร้างทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ มีทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ The City of Code, The Mission of Code, Kids Can Code IT LAB สนุกไปกับภารกิจควบคุมหุ่นยนต์ เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายพร้อมพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เรื่อง "IT มีคำตอบ"
 R1

          • พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า แหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของอาเซียน ที่ช่วยสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งมีกิจกรรมเสริมศึกษา อาทิ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เรื่อง "ปรับตัวเพื่ออยู่รอด” Little Maker นักประดิษฐ์น้อย Museum Trail กิจกรรมสำรวจแบบมีเอกลักษณ์ในแต่ละเส้นทาง และกิจกรรม Walk Rally ตามหา 9 สิ่งสุดยอดของโลก

          ซึ่ง อพวช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ จึงได้จัด กิจกรรม “เที่ยวปทุม สุข สนุก กับพิพิธภัณฑ์ อพวช. วันธรรมดา” ขึ้น เพราะการท่องเที่ยวในวันธรรมดานั้นจะทำให้เราสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ เนื่องจากในวันธรรมดาจะมีนักท่องเที่ยวไม่หนาแน่น และทำให้มีเวลาในการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้น”

          ด้าน นางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยภายในประเทศ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นสถาบันด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ของ อพวช. ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่สำคัญ สามารถส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะในวันธรรมดาได้เป็นอย่างดี ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร จึงร่วมกับ อพวช. จัดโครงการนำร่อง “เที่ยวปทุม สุข สนุกกับพิพิธภัณฑ์ อพวช.วันธรรมดา” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แก่นักท่องเที่ยวในวันธรรมดา โดยซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ในวันธรรมดา รับฟรีคูปอง 3 กิจกรรม (สามารถร่วมได้ทุกกิจกรรม) เริ่ม 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเปิดให้จองเข้าชมล่วงหน้าเพื่อรักษาสิทธิ เนื่องจากจำกัดเพียง 500 สิทธิเท่านั้น”

          สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เที่ยวปทุม สุข สนุก กับพิพิธภัณฑ์ อพวช. วันธรรมดา” สามารถจองเข้าชมในวันธรรมดา เพื่อรับสิทธิได้ที่ https://bit.ly/3lR84SC สอบถามโทร 02577 9999 ต่อ 2115