ไบเออร์-อพวช. หนุนนักวิทย์รุ่นจิ๋ว ต่อยอดโครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)”

ไบเออร์-อพวช. หนุนนักวิทย์รุ่นจิ๋ว ต่อยอดโครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)”

13-12-2022
Rangers1

บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด  โดยความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดตัวโครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” ภายใต้แนวคิด “Plant Rangers : ขบวนการพิทักษ์พืช”  ในปี 2565 สานต่อความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทย ในระหว่างการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

Rangers8Rangers6

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า “ไบเออร์ เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจไลฟ์ซายน์ ทำให้เราเข้าใจถึงบทบาทสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการดำรงชีวิต โดยวิทยาศาสตร์นับเป็นหัวใจหลักในทุก ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของเราในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มฟาร์มาซูติคอล คอนซูเมอร์เฮลธ์ และครอปซายน์ ดังนั้นบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความตั้งใจ       ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วัตถุประสงค์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดี (Science for a better life) และวิสัยทัศน์ “ทุกคนมีสุขภาพดี และไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for all, Hunger for none)” 

โครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2560ได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และส่งมอบให้กับ 300 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 300 คน ในระหว่างปี 2560-2563

Rangers5

สำหรับ โครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” ในระยะที่ 2 ในปี 2565 จัดทำและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ (Tool kits) ภายใต้แนวคิด “Plant Rangers : ขบวนการพิทักษ์พืช” เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ในงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” โดยมุ่งเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์   กับพืช (science  behind plant) เพื่อให้เยาวชนสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับพืช และการคงอยู่ของพืช เมื่อมีความเข้าใจแล้วเด็ก ๆ จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับพืชได้อย่างมีความหมาย และความเข้าใจมากขึ้น ขณะเดียวกันโครงการนี้จะเสริมศักยภาพครูให้สามารถต่อยอดจากการนำชุดสื่อการเรียนรู้ไปใช้สำหรับการเรียนการสอนได้ 

นางสาวจินอา กล่าวว่า “ในปีนี้ไบเออร์ไทย ครบรอบ 60 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้วัตถุประสงค์ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดี (Science for a better life) และวิสัยทัศน์ “ทุกคนมีสุขภาพดี และไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for all, Hunger for none) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์การสหประชาชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการขจัดความหิวโหย ลดความยากจน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในวันนี้ เราจะได้มอบชุดสื่อความรู้ให้กับโรงเรียนเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และที่สำคัญจังหวัดเชียงรายนับเป็นบ้านอีกหลังของไบเออร์ เพราะเรามีศูนย์วิจัยและพัฒนาตั้งอยู่ที่จังหวัดนี้ นอกเหนือจากสำนักงานที่กรุงเทพและศูนย์การผลิตและวิจัยและพัฒนาอีก 6 แห่ง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไบเออร์ได้ดำเนินการส่งสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่จังหวัดเชียงราย” 

Rangers3

ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “โครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” ที่ อพวช. ความร่วมมือ กับ ไบเออร์ไทย      มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความสนใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กในระดับประถมศึกษาอายุระหว่าง 10-12 ปี จัดผ่านกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ในพื้นที่โรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งครั้งนี้นำร่องที่จังหวัดเชียงรายเป็นแห่งแรก และจะดำเนินการใน    จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป โดยจะมีการมอบสื่อการเรียนรู้ (Tool kits) และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนักเรียน รวมถึงทำให้เด็กนักเรียนสนใจและรักในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง สามารถนำมาต่อยอดด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต”
สำหรับปีนี้ดำเนินการภายใต้ธีม “Plant Rangers : ขบวนการพิทักษ์พืช” เป็นกิจกรรมในรูปแบบการมอบสื่อการเรียนรู้ (Tool kits) และอบรมให้กับโรงเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้คุณครูนำไปใช้สร้างทักษะความรู้ในเรื่องพืช ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับพืช และการคงอยู่ของพืช ให้กับนักเรียนในโรงเรียนอันจะทำให้เด็กเยาวชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดการเรียนวิชาชีพทางด้านเกษตรในอนาคต 

Rangers2

โครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” ภายใต้ธีม “Plant Rangers : ขบวนการพิทักษ์พืช” โดยชุดสื่อความรู้ประกอบด้วย 
•กิจกรรมที่ 1 พืชเบื้องต้น (Plant Ranger Basic) เรียนรู้เรื่องพืช พืชคืออะไร พืชสุขภาพดี และไม่ดีมีลักษณะอย่างไร 
•กิจกรรมที่ 2 พืชให้อาหาร (Plant Ranger Food) เรียนรู้เรื่องพืชเป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติ และทดสอบสารอาหารที่อยู่ในพืช
•กิจกรรมที่ 3 พืชให้อากาศ (Plant Ranger O2) เรียนรู้เรื่องพืชเป็นสิ่งที่มีชีวติที่นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
•กิจกรรมที่ 4 พืชให้น้ำ (Plant Ranger H2O) เรียนรู้เรื่องความมสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำและวัฎจักรของน้ำ
•กิจกรรมที่ 5 พืชให้ที่อยู่อาศัย (Plant Ranger Home) เรียนรู้เรื่องพืชคือบ้านของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด เป็นระบบนิเวศขนาดเล็กที่พร้อมไปด้วยปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เมื่อเติบโตรวมกันเป็นจำนวนมากจะกลายเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
•กิจกรรมที่ 6 พืชให้ความรื่นรมย์ (Plant Ranger Harmony) เรียนรู้พืชที่ให้ความรื่นรมย์ กลิ่นที่มีผลต่อการกระตุ้นอารมณ์และส่งผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์