อพวช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1

อพวช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1

09-12-2021
อพวช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1

อพวช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 1 ก้าวแรกแห่งคลังทรัพยากร The 1st Symposium of the Natural History Museum : The First Step of Natural resources ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสัมมนาพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี สำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ สามารถส่งหัวข้อและบทคัดย่อสำหรับพิจารณาคัดเลือก และนำเสนอในสัมมนาทางวิชาการทางธรรมชาติวิทยา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ เสริมทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทางธรรมชาติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคคลและหน่วยงาน

โดยแบ่งตามหัวข้อดังนี้
-เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางอนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรักษาวัตถุตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาเพื่องานพิพิธภัณฑ์ งานนิทรรศการ และงานเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ทางธรรมชาติวิทยา
-เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติ การสื่อความหมายธรรมชาติ การสื่อสารหรือกิจกรรมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหัวข้อและบทคัดย่อ ได้ที่ https://1drv.ms/w/s!AjC8C91MzBcy_URKE8_19JtxxrmA?e=FsEgkS
(ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563)

-ดาวน์โหลด แบบตอบรับการสัมมนาได้ที่ https://1drv.ms/w/s!AjC8C91MzBcy_TjNhR0HjBp9-_hO?e=3T10e9