พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ล้นเกล้าฯ ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศชาติโดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำในการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกลมาอย่างต่อเนื่องด้วยความวิริยะอุตสาหะจนบังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนพระราชกรณียกิจของพระองค์นำไปสู่การตื่นตัวด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อการยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคณะรัฐมนตรีในครั้งนั้นจึงได้ดำเนิน

เข้าดูพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านธรรมชาติวิทยาและวัสดุอุเทศน์ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนใกล้เคียง และยังเป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนำเสนอตั้งแต่การกำเนิดโลก สู่การกำเนิดของสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิต 

เข้าดูพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการในปีพ.ศ. 2555 จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ ประโยชน์ และความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมคนไทยสู่สังคมดิจิทัล สร้างความตระหนักรู้เท่าทันเทคโนโลยีซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

เข้าดูพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

  พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเป็นโครงการที่ริเริ่มเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนำเสนอหลักการคิด วิธีการทรงงาน และกระบวนการค้นหาคำตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาแก่พสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่แสดงถึงวิวัฒนาการของโลกและสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละภูมิภาคของโลกรวมถึงประเทศไทย

เข้าดูพิพิธภัณฑ์

ฟิวเจอร์เรียม

ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต

เข้าดูพิพิธภัณฑ์

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ อพวช. ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ‘จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช’ ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ที่เปิดให้บริการนิทรรศการ และกิจกรรมเสริมศึกษา กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร ที่อาจไม่สะดวกในการเดินทางมายัง อพวช. คลอง ๕ ปทุมธานี

เข้าดูพิพิธภัณฑ์

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เมืองโคราช  NSM Science Square @ Korat เปิดแล้ว 1 ธันวาคม  2564 เวลา 9.00 น.- 16.00 น. ทุกวัน

เข้าดูพิพิธภัณฑ์
  • SCIENCE MUSEUM พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
  • NATURAL HISTORY MUSEUM พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
  • IT MUSEUM พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • RAMA9 MUSEUM พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
  • Futurium ฟิวเจอร์เรียม
  • NSM SCIENCE SQUARE จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช

Booking your visitจองเข้าชมพิพิธภัณฑ์

จองเลย

Calendarปฏิทินกิจกรรม

Online shop

ร้านขายของออนไลน์ แหล่งรวบรวมของที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์

ซื้อเลย!

Science Delivery By NSM

วิทยาศาสตร์ส่งตรงถึงบ้าน

เรียนรู้วิทยาศาสตรในรูปแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้เวลาขณะอยู่ที่บ้าน
สามารถหาความสนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ผ่านรายการและกิจกรรมของ อพวช.

ข่าวสารที่น่าสนใจ

NSM News
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง